Açık İhale Usulü ile Üniversitemiz Merkez Bina Yangın Algılama Sistemi ve IP Kamera Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmeti Alımı

Üniversitemiz tarafından 26.04.2020 tarih ve 31110 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 2 inci bölümünde yer alan 16 ıncı maddesine dayanılarak Açık İhale Usulü ile Üniversitemiz Merkez Bina Yangın Algılama Sistemi ve IP Kamera Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmet işi 2 (iki) Kalem ihale edilecektir.


1-İdarenin          

a) Adı ve adresi : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü
Melikşah Mah.Beyşehir Cad. No:9   Meram /KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 223 54 88-0 332 223 54 90

c) Elektronik posta adresi : info@gidatarim.edu.tr

2-İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz Merkez Bina Yangın Algılama Sistemi ve IP Kamera Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmet işi 2 (iki) Kalem

b) Teslim edileceği yer : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

3-İhalenin           

a) Yapılacağı yer : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Odası

Melikşah Mah.Beyşehir Cad. No:9 Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati : 09/03/2022 Çarşamba günü saat:14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu mektubu

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Cihazda yer alacak ürün ve ekipmanın tümü CE belgeli olmalıdır.

4.3.2.Teklif veren firma Türkiye Distribütörü olmalı veya Distribütörün verdiği yetki belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;           

      Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit amacıyla,

4.4.1.Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2.Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir. (Teknik şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır.)

4.4.3.Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.4.Cihazlara ait teknik şartnamede istenen belgeler ihale komisyonuna sunulacaktır. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9-İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram / KONYA adresinde görülebilir ve 100.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
(Denizbank Konya Ticari Şubesi TR810013400000992624300001)

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Teklifler 09/03/2022 Perşembe günü saat:14.00e kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

12- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.