Görev Yetki ve Sorumluluklar

a) Üniversitenin ayniyat işleri, alım, satım, , kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali yükümlülük gerektiren işlemlerini yapmak,
b) Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Laboratuvar ve diğer araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan araç, gereç, kırtasiye, sarf malzeme ile taşınır mal ve hizmetleri mevcut ödenekler nispetinde satın alma ve ihale iş ve işlemlerini yürütmek,
c) İdarenin tamamını ilgilendiren destek hizmetlerini sağlamak, bu kapsamda genel temizlik, ısınma, aydınlanma, ulaştırma ve güvenlik hizmetlerinin sağlıklı yürümesini sağlamak,
ç) Üniversite öğretim elemanlarının yürüttüğü projelere lojistik destek vermek, proje kapsamında ihtiyacı olan malzeme alımları ile personel çalıştırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Üniversite ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan kitap, kırtasiye matbu evrak malzemelerini sağlamak, gerekiyorsa basım ve grafik işleri hizmetlerini yerine getirmek.
e) Rektörlük ve bağlı birimlerde görev yapan personel ile rektör danışmanları ve araştırma merkezleri ile laboratuvarda görev yapan personelin görevleriyle ilgili yurtiçi, yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarının ödeme işlemlerini Üniversitenin Seyahat Yönergesi kapsamında yürütmek,
f) Alımı yapılan mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi, depolanması, korunması ile dağıtılması işlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak,
g) Üniversite Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda bilimsel eserlerin ve eğitim materyallerinin temini ve basımını sağlamak,
h) Lojman ve misafirhane tahsis işlemlerini yapmak, lojman ve misafirhane temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmak,
i) Üniversite iç ve dış mekânları ve kampüs alanının temizliği, çevre düzenlemesi, ağaçların, çiçeklerin ve çimlerin sulanması ile bakımı işlerini yürütmek,
j) Üniversitenin hizmetine araç tahsisi işlemleriyle, bu araçların bakım onarım ve her türlü ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak,
k) Üst Yönetim tarafından verilen benzer görevleri yapmak.